Úver pre zamestnancov ale aj dôchodcov

 • Klient: fyzická osoba – občan so stálym príjmom (zamestnanie, dôchodok),
  minimálny vek žiadateľa 18 rokov, maximálny 75rokov v čase poskytnutia úveru
 • Výška úveru: 500 € – 30 000 € vyplatené klientovi
 • Splatnosť: 1 až 8 rokov
 • Čerpanie: jednorazovo, bezhotovostným prevodom na bankový účet žiadateľa,
  možnosť čerpať účelovo aj bez uvedenia účelu,
 • Splácanie: pravidelne konštantnými mesačnými splátkami, ale môžete splácať aj vyššie splátky a skrátiť si tak dobu splácania a to bez poplatkov.
 • Výhoda: rýchly úver na čokoľvek, jednoduchá administratíva, ľahko dostupné peniaze,
  možnosť písania ONLINE žiadosti (prednostne spracovávané)

Povinné doklady k žiadosti o úver:

K samotnému vyhodnoteniu žiadosti starobného dôchodcu, alebo zamestnanca za ktorého zamestnávateˇodvádza odvody do sociálnej poisťovne postačuje k vyhodnoteniu žiadosti predložiť samotný občiansky preukaz.
V prípade, pred-schválenia úveru je potrebné k vyplateniu doložiť výpis z  bankového účtu, na ktorý požaduje žiadateľ vyplatiť úver.
Úver je možné vyplatiť len na bankový účet vedený na danú osobu (žiadateľa).
V prípade, ak si žiadateľ zriadil nový bankový účet, z ktorého ešte nedostal výpis, akceptujeme Zmluvu o zriadení bankového účtu.
Akceptujeme aj potvrdenie o vedení účtu vydané bankou.

Ďalšie doklady k žiadosti o úver:

V prípade, že je žiadateľ poberateľom výsluvového dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.
V prípade, že je žiadateľ poberateľom invalidného dôchodku predloží aktuálnu výmeru o dôchodku a výpis z účtu za predchádzajúci mesiac na ktorý sumu prijal.
V prípade, že je voči žiadateľovi vedená exekúcia dokladuje kópiu dohody o splácaní exekúcie od exekútorského úradu a potvrdenia o úhradách splátok za posledných 6 mesiacov (kópie napr. výpisov z účtu, poštových poukážok, dokladov o úhrade v hotovosti, dokladov o vklade na účet ..)
V prípade ak exekúcia zistená v CRE voči klientovi je uhradená, klient vydokladuje potvrdenie od exekútorského úradu o zaplatení všetkých záväzkov.
Zamestnanec v zahraničí predloží pracovnú zmluvu a príjem za posledné 3 mesiace (3 výpisy z účtu, alebo 3 výplatné pásky)
V prípade vojakov, policajtov a hasičov sa predloží pracovná zmluva a príjem za posledné 3 mesiace ( 3 výpisy z účtu, alebo 3 výplatné pásky)